Dr. Hamid Fadel Al-Tamimi

Dr. Hamid Fadel Al-Tamimi

President of Al-Mustansiriya University